Steimann.li Climbing -> 1999
  English   Deutsch | Main Page | Climbing | Iceclimbing | Outdoor | Photography | Links | Author |  

1999

Bergell, Albigna (September 1st - September 2nd 1999)
Lidernen, Schmalstöckli (June 12th 1999)
Pilatus, Mattalpplatte + Galtigentürme I - IV (May 24th 1999)
France, Le Baou de Saint Jeannet (April 2nd - April 4th 1999)
Copyright © 2012 by Leonhard Pang